Een strategie voor Extinction Rebellion België in 2021

Introductie

In 2021 gaan we Extinction Rebellion in België verder uitbouwen en ons beter verbinden met XR internationaal en andere strijden in België. We laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid legitiem en noodzakelijk is en zetten de strijd tegen de ecologische ineenstorting - waaronder klimaatverandering - hoog op de politieke agenda. We vestigen de aandacht op de gemeenschappelijk wortels van de verschillende crises en zullen, samen met anderen, deze wortels aanpakken.

Waar gaat het heen met de wereld?

De Belgische regeringen hebben op alle fronten gefaald. De reactie op de COVID-19 crisis was rampzalig: een tekort aan maskers, een slecht functionerende gezondheidszorg, te weinig beschermende kleding, te weinig geschoold medisch personeel, een gebrek aan naalden, vaccins. Achter deze crisis gaan andere crises schuil: faillissementen en herstructureringen zijn opgeschort maar zullen dit voorjaar aan het licht komen. Enorme sommen geld zijn aan bedrijven uitgekeerd wat de economische crisis zal verergeren en inflatie veroorzaakt. De sociale ongelijkheid is groter geworden door werkloosheid afbraak van openbare diensten. Er is meer repressie, gerechtvaardigd door COVID. Op het niet-menselijk vlak gaat destructie van onze leefomgeving onverminderd door of is zelfs verergerd. Een van de meest schadelijke projecten is de bouw van 8 gasgestookte elektriciteitscentrales.

Verwoesting van het milieu en van sociale structuren in Afrika en elders dwingt duizenden wanhopige mensen tot ballingschap in Europa waar ze vaak met geweld worden teruggedreven, met duizenden doden tot gevolg. Ondanks de noodsituatie op menselijk, sociaal en milieugebied blijven de Europese staten handelen binnen hun eigen economische en financiële logica. Het is voor hen onmogelijk buiten de gebaande paden te denken om onze samenleving levensvatbaar te houden.

Waar staan wij nu?

We hebben een half jaar besteed aan het het structureren van onze beweging. De pandemie heeft ons hard geraakt, meer dan andere bewegingen omdat onze focus ligt op een vorm van directe actie die vanwege alle beperkingen niet mogelijk was.

De politieke context van de ecologische strijd is veranderd sinds het ontstaan van XR. Wij hebben een nieuw verhaal nodig dat de connectie legt tussen de ecologische catastrofe, de ineenstorting van biodiversiteit, de opwarming van de aarde en de sociale rechtvaardigheid.

We moeten ons verhaal heroriënteren om duidelijke te maken dat wij systeemverandering eisen. Ons verhaal moet radicaler zijn (dat wil zeggen, het probleem bij de wortels aanpakken), om de gemeenschappelijke oorzaken van de ecologische crisis en andere sociale strijden bloot te leggen.

Om ons recht op politieke meningsuiting te behouden zullen we een standpunt moeten innemen over de maatregelen tegen de COVID pandemie en deze soms doelbewust schenden.

Wij blijven vasthouden aan de 3 eisen van XR, maar verduidelijken ze als volgt:

 • VERTEL DE WAARHEID! Maar welke waarheid moet verteld worden? Wetenschap is niet eenduidig en waarheden lijken soms tegenstrijdig te zijn. De waarheid die XR vertelt is de waarheid die de wortels van de ecologische, culturele, politieke en sociale crises die wij bestrijden bloot legt.

 • ACT NOW! Maar wat moet er precies nu gedaan worden? Veel verschillende actoren beweren "in actie te komen" tegen de ecologische ramp (COP's, Ecolo/Groen, fossiele energiebedrijven, Tesla...). Maar om levens te redden moeten acties de grondoorzaken van het probleem aanpakken. Wij moeten een onderscheid maken tussen het slechts aanpakken van symptomen en daarmee de levensduur van het giftige systeem verlengen en acties die daadwerkelijk bijdragen aan de transformatie van onze samenleving.

 • BEYOND POLITICS Door helder te zijn voor welke waarheid en welk soort actie wij strijden, maken we duidelijk wat de agenda van burgerparlementen moet zijn. Zo stellen wij een alternatief tegenover de manier waarop de gevestigde orde en economische krachten met klimaatverandering omgaan.

Politieke strategie

Omdat onze overheden falen in het op een zinvolle manier reageren op de crises waar we in zitten, zal XR in 2021 zijn inspanningen niet richten op de Belgische regeringen, behalve als hun beslissingen de situatie dreigen te verergeren.

De enige eis waarvoor we ons het komende jaar rechtstreeks tot politieke leiders zullen richten is de eis tot het opzetten van burgerparlementen. Deze burgerparlementen moeten bindende bevoegdheden hebben om soeverein te kunnen besluiten welke sociale rechtvaardige maatregelen genomen moeten worden om de ecologische ineenstorting tegen te gaan.

Omdat de politiek niet in staat is de bevolking te beschermen tegen de ecologische verwoesting zal XR zich daarom rechtstreeks verzetten tegen industrieën en projecten die onze leefomgeving vernietigen. Met deze acties zullen we tastbare resultaten behalen (de vernietiging een halt toeroepen) en laten zien dat wij als burgers zaken in eigen hand moeten nemen.

De Europese Commissie en de andere Europese instellingen spelen een grote rol bij de vaststelling van nationaal beleid en bij intergouvernementele processen. Daarom zullen we in 2021 actief bijdragen aan het opstarten van XR Europe zodat we meer invloed hebben op Europees beleid.

Om druk op de politiek te zetten en echt een verschil te maken is het belangrijk om onze krachten te bundelen met zoveel mogelijk sociale bewegingen. We gaan op zoeken naar waar onze boodschap en acties overlappen zodat we gezamenlijk kunnen strijden voor echte klimaat-, milieu- en sociale rechtvaardigheid.

Actieagenda

Een van de belangrijkste sterke punten van XR is het internationale karakter van de beweging. Om meer impact te hebben zullen we in 2021 in grote lijnen de agenda volgen van XR internationaal en actief deelnemen aan internationale processen. Onze nationale acties volgen de internationale actiegolven:

 • 1 april: "Money Rebellion"

 • 17 mei: "Nature Rebellion"

 • 8 juni: een actie gericht op de G7-top

 • Een zomerkamp met ook rebellen uit andere Europese landen

 • Een week van rebellie in September

 • 1-12 november: Actie gericht op COP 26

 • December: nationale bijeenkomst om het jaar en de COP 26-rebellie te evalueren.

Lokale groepen en collectieven bepalen natuurlijk hun eigen actieagenda. Ook kunnen we bovenstaande agenda nog aanpassen aan België-specifieke omstandigheden.

Doelen

Deze acties zullen de logica van de "verdediging van het leven" volgen, waarbij bedreigde gebieden (bijvoorbeeld door nieuwe gascentrales, de vernietiging van een bos, ...) worden beschermd, of waarbij de directe oorzaken van de vernietiging worden aangepakt (giftige financiële investeringen, banken etc).

Daarnaast zullen we een of meerdere acties doen ter ondersteuning van het werk van "Het Burgerparlement" (een initiatief waarin XR samen met andere bewegingen een campagne leidt voor de oprichting van burgervergaderingen) en zullen we een of meer nationale acties richten op de Belgische politieke machten (lokaal, regionaal of federaal of parlementen, politieke partijen), bijvoorbeeld tijdens de internationale golf van 8 juni.

Wat de Europese instellingen betreft, zal XR België zich inzetten voor een goede coördinatie tussen Europese XR groepen en een strategie ontwikkelen om druk uit te oefenen op de EU.

Tactieken

We ontwikkelen twee soorten acties:

 • Toegankelijke acties om zoveel mogelijk rebellen te betrekken

 • Radicalere geweldloze acties voor rebellen die in staat zijn of bereid zijn om meer risico's te nemen

In plaats van een acties te ontwikkelen waarin beide soorten actievoeren samen gaan - toegankelijkheid enerzijds en een radicaliteit die beantwoordt aan de ecologische noodtoestand anderzijds - zullen we een op zoek gaan naar manieren om beide vormen van actievoeren volledig en ongecompromitteerd tot hun recht te laten komen en elkaar te laten versterken. Acties zullen bijvoorbeeld uit twee delen bestaan waarbij de het ene openbaar aangekondigd wordt en minder confronterend is, en het andere deel in het geheim georganiseerd wordt.

Het wordt een uitdaging om deze twee soorten van actievoeren goed met elkaar te verbinden. We willen XR niet opsplitsen in een "hard" en een "zacht" deel maar het juist mogelijk maken om van de ene naar de andere actievorm door te stromen. Door bij een nationale actie een laag risico te garanderen kunnen nieuwe mensen of groepen die minder risico kunnen nemen toch deelnemen, terwijl doorgewinterde rebellen aan een andere meer disruptieve actie kunnen deelnemen.

XR biedt mensen die in actie willen komen tegen de vernietiging van het leven maar niet weten waar te beginnen een gemakkelijke ingang tot burgerlijke ongehoorzaamheid. We spreken een groot en divers publiek aan en bieden ze de mogelijkheid om in actie te komen tegen de vernietiging van leven op onze planeet en bij te dragen aan de transformatie van het giftige systeem waarin wij leven.

Interne doelen voor de beweging

 • We blijven werken aan onze doelen van najaar 2020: consolidatie van de beweging en vergroting van onze capaciteit om actie te ondernemen.

Meer concreet betekent dit:

 • Een nieuwe impuls geven aan lokale groepen en collectieven via acties en training;

 • Versterking en uitbreiding van de beweging door welkomsactiviteiten en acties;

 • De grondwet van het self-organising-system (SOS) afronden en vaststellen;

 • Het ontwikkelen en in praktijk brengen van de regeneratieve cultuur;

 • Het versterken van ons netwerk van bondgenoten in de sociale en milieubewegingen in België.