3 Strategische Assen

Inleiding

Dit document omvat de hoofdlijnen en doelstellingen van de strategie, alsook de weg die we moeten bewandelen om deze binnen lokale groepen, collectieven en nationale kringen uit te voeren. Deze ideeën zijn grotendeels gebaseerd op de feedback van de groepen op het strategievoorstel van eind september.

STRATEGISCHE AS 1: DE BEWEGING VERSTERKEN

We versterken de beweging door constant nieuwe leden te blijven werven en bestaande leden beter te integreren in de beweging. Hiervoor stellen we onszelf 4 doelen:

1. WE INTEGREREN REBELLEN BETER IN DE BEWEGING

We creëren de noodzakelijke context en zorgen voor de juiste middelen om de betrokkenheid en engagement van al aan de beweging verbonden rebellen te vergroten. Door expliciter te maken hoe we georganiseerd zijn, zorgen we ervoor dat nieuwe rebellen beter hun plaats kunnen vinden zich kunnen ontwikkelen. We willen dat iedereen zich volledig onderdeel voelt van de beweging.

 • Versterking van de capaciteit van lokale groepen om nieuwe leden te werven en vooral om bestaande leden te integreren, dankzij hulpmiddelen zoals een sponsorsysteem, lezingen en inleidende sessies (evenementen waarin we de beweging presenteren) .

 • Versterking van de capaciteit van de groepen om hun eigen middelen voor rekrutering en integratie te ontwikkelen.

 • Nieuwe rebellen hartelijk verwelkomen, persoonlijke contacten bevorderen en voor elkaar zorgen (zie doelstelling 2).

 • Een opleiding opzetten rond self-organisizing system (SOS) om de organisatie van de beweging beter te begrijpen en de verschillende rollen en vaardigheden die binnen de beweging kunnen worden ontwikkeld.

 • Beter communiceren over de te vervullen rollen in lokale groepen, collectieven en nationale kringen.

 • Het creëren en versterken van persoonlijke banden tussen de nationale rekruteringskring en lokale groepen.

2. WE ONTWIKKELEN EEN REGENERATIEVE CULTUUR

Het is noodzakelijk om binnen de beweging een regeneratieve cultuur te ontwikkelen, dat wil zeggen een cultuur van "zorgen voor" onszelf, andere rebellen, de gemeenschap, onze planeet. We leggen de nadruk om het creeren van goede onderlinge relaties en een positieve sfeer.

Een sterke regeneratieve culltuur maakt dat we beter voorbereid zijn op de verschillende moeilijkheden die we gaan tegenkomen; spanningen tussen de leden, psychologische stress, politiegeweld, twijfels. We gaan deze problemen niet uit de weg, maar zorgen ervoor dat ze ons sterker maken.

Het belangrijkste doel is om de beweging duurzaam en veerkrachtig te maken (d.w.z. in staat om trauma's te overwinnen), een plek waar we ons veilig voelen en die ons dwingt om onszelf te overtreffen. Een beweging met een regeneratieve cultuur zorgt ervoor dat (1) mensen zich op hun gemak voelen en gerespecteerd worden, (2) de gemeenschap organisch kan worden gevormd en elkaars kracht en wijsheid kan vergroten door samenwerking, (3) problemen aanpakt, conflicten beheerst en daardoor sterker wordt.

Dit is wat we gaan doen:

 • Reflecteren over onze manier van samenleven, samenwerken, samen bouwen en hoe een veerkrachtige gemeenschap kan bijdragen aan een betere toekomst.

 • We zetten in op cirkels van empathie en geven deze methode door aan andere groepen, zodat het in de hele beweging kan worden gebruikt. Deze methode helpt om spanningen in groepen te voorkomen of om ze te kalmeren, het helpt om emoties te verwelkomen, vormt de capaciteit tot actief luisteren, is nuttig om acties te debriefen, versterkt de banden...

 • We organiseren trainingen in het faciliteren van bijeenkomsten, debriefings, het opzetten van een team van stewards, Work that Reconnects (Johanna Macy), geweldloze communicatie etc...

 • We ontwikkelen een festivalspirit (zoals bij XRUK of XRNL).

 • Ervoor zorgen dat er binnen elke groep of cirkel bewakers zijn van regeneratieve cultuur

 • We organiseren meer regeneratieve activiteiten zoals een weekend in de buiten, een spelavond, een zangworkshop, een auberge espagnole, een dansavond... kortom, momenten van amusement, waar je de rebellen van je groep of van een andere groep leert kennen in andere omstandigheden dan de voorbereiding van een actie, momenten die ruimte laten voor vriendschappen, momenten waarbij je weer op krachten komt.

3. WE WERKEN AAN INCLUSIVITEIT EN DEKOLONIALISATIE

We moeten actief nadenken over machtsverhoudingen en dominantie binnen de beweging en werk maken van het crëeren van een beweging waar iedereen, onafhankelijk van hun specifieke kenmerken, zich welkom voelt.

Hier zijn enkele manieren om deze waarden in de praktijk te brengen:

 • We maken onze beweging meer toegankelijkheid en veiliger voor verschillende groepen in onze beweging: vrouwen, LGBTQI+ mensen, slachtoffers van racisme, ouderen, gezinnen, mensen met een handicap, mensen in precaire situaties, mensen zonder papieren...

 • We organiseren trainingen waarin we nadenken over de overtuigingen en structuren van onderdrukking die dominant zijn binnen de beweging en we werken actief aan de ontmanteling ervan.

 • We organiseren XR-talks met verschillende perspectieven, om verschillende doelgroepen te bereiken (bijv. 5G, anti-speciesisme, eco-feminisme, Noord-Zuid relaties...).

 • Werk aan het vereenvoudigen van onze communicatie door het gebruik van meer toegankelijke taal. We vermijden bijvoorbeeld het gebruik van te veel jargon en maken berichten zo eenvoudig en ongecompliceerd mogelijk.

 • We werken aan een inclusiever beleid wat betreft taal en digitale middelen door bewuster te zijn van taalkundige drempels en te werken aan het vereenvoudigen en verminderen van de communicatiekanalen, en het trainen van de rebellen in het gebruik ervan.

4. WE ZORGEN VOOR EEN BETERE VLOTTERE EN STERKERE INTERNE COORDINATIE & COMMUNICATIE

In een decentrale organisatie gebaseerd op zelf-organisatie nemen groepen en cirkels autonome beslissingen. Om een goed samenhangend en effectief netwerk te zijn, moeten we beter samenwerken en de communicatie en coördinatie tussen nationale groepen, lokale groepen en collectieven vereenvoudigen en versterken.

We moedigen alle groepen en kringen sterk aan om samen te werken aan projecten. We willen dat elk lid van Extinction Rebellion zich omringd en gesterkt voelt door de gemeenschap om haar/hem heen.

Om de communicatie te versterken en de coördinatie vlotter te laten verlopen, stellen wij voor om:

 • De toegankelijkheid van informatie te verhogen door onze interne communicatiekanalen en -instrumenten te evalueren en eventueel te vereenvoudigen.

 • De coördinatie tussen lokale groepen te versterken (tussen Brusselse groepen, tussen Franstalige groepen, tussen Nederlandstalige groepen, tussen nationale cirkels en lokale groepen, tussen collectieven en lokale groepen...) door ontmoetingen tussen deze verschillende groepen te bevorderen en door de acties en activiteiten van de ene en de andere zowel extern (Facebook - XR Café - XR Talk - website...) als intern zichtbaar te maken.

 • Regelmatig advies te vragen aan mensen met praktische ervaring of aan degenen die worden getroffen door de beslissingen wanneer we belangrijke besluiten nemen.

 • Nationale bijeenkomsten te organiseren waar mensen van lokale groepen en collectieven elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

 • Elkaar beter te inforeren via een pagina op de nationale website waar alle acties, open bijeenkomsten, workshops... van alle groepen en kringen worden opgesomd. Zoals op https://extinctionrebellion.uk/act-now/events

STRATEGISCHE AS 2: DE ACTIECAPACITEIT VAN DE BEWEGING VERGROTEN

Wanneer alle lokale groepen de krachten bundelen, zijn we in staat om een groot aantal rebellen samen te brengen, maar de capaciteit om dit soort grote nationale acties of bijeenkomsten te organiseren en coördineren groeit niet mee. Dit remt de ontwikkeling van XR en heeft als effect dat de beschikbare middelen en energie in de nationale cirkels uitgeput raakt. De nationale cirkels kunnen hierdoor hun andere functies niet meer goed vervullen zoals ondersteuning van lokale groepen, trainingen, verbinding met de internationale beweging, verbinding tussen lokale groepen, etc.

‌Om op grotere schaal nationale acties te kunnen organiseren (bijv. Rebellion waves met duizenden deelnemers gedurende een week of meer), hebben we een veel groter aantal rebellen nodig met de juiste capaciteit, zelfvertrouwen, ervaring en beschikbare tijd.

‌Het is belangrijk om eerst de capaciteit van de lokale groepen en collectieven te versterken. Daarom kiezen we er nu voor om de energie en middelen van de nationale cirkels in te zetten voor het ondersteunen en versterken van lokale groepen en collectieven, zodat deze in staat zijn ambitieuze lokale acties te organiseren.

We doen dit op drie manieren:

1. ONDERSTEUNING BIJ HET ONTWIKKELEN EN PROMOTEN VAN LOKALE ACTIES

 • We ontwikkelen een "Action Kit" voor lokale groepen en collectieven met o.a een actiemenu - voorbeelden– aan te raden/te vermijden acties - juridische informatie - beeldmateriaal - persberichten – slogans etc => voorbeeld: https://xrscience.earth/

 • Een ervaren rebel uit de nationale actiegroep sluit zich tijdelijk aan bij een lokale groep of collectief om een actie te helpen organiseren of een campagnestrategie te ontwikkelen.

 • We vergemakkelijken de overdracht van informatie over acties tussen lokale groepen en collectieven

 • We verzamelen voorbeelden van best practices, waaronder een lijst met acties die niet goed werkten of te riskant waren.

 • We creeren een hotline voor rebellen om informatie op te vragen en lokaal te verspreiden

 • De nationale cikel registreert en belicht de acties van lokale groepen in de context van het totale verhaal.

2. HET AANGAAN VAN COALITIES OP BASIS VAN THEMA's (INTERLOKAAL & MET ANDERE BEWEGINGEN)

 • We sporen lokale groepen aan om samen strategische acties op te zetten gericht op specifieke doelwitten. Dit om de verdere vernietiging van ecosystemen door het huidige systeem tegen te gaan en de aandacht van het grote publiek te vestigen op ecologische crisissen (bijvoorbeeld: Ineos in Antwerpen, Groene Delle in Limburg, La Sablière - ZAD in Aarlen, Watching Alibaba in Luik, 5G, Black Friday-Advertenties...).

 • Ontwikkelen van people’s assemblies als actiemethode in coalitie met andere bewegingen en/of collectieven. Deze worden op symbolische plaatsen zonder toestemming georganiseerd (bijvoorbeeld de zetels van politieke partijen of lokale parlementen).

 • Versterken van de onderlinge banden tussen lokale groepen door samen te werken bij de fondsenwerving voor vergelijkbare lokale activiteiten en acties.

 • Samenwerking met reeds bestaande bewegingen en collectieven

 • De banden die XR heeft met andere bewegingen zichtbaar maken.

 • Het creeren van banden met andere bewegingen en organisaties (antiracisten, feministen, sociale bewegingen...) om te inspireren en geïnspireerd te worden door anderen, om betekenisvolle solidariteit te tonen, om de krachten te bundelen wanneer dat nodig is.

3. DE CAPACITEIT VAN LOKALE GROEPEN EN COLLECTIEVEN VERGROTEN OM AUTONOOM GROOTSCHALIGE ACTIES TE ONTWERPEN

We moedigen lokale groepen aan om acties te organiseren die lokaal geworteld zijn.

 • We stimuleren lokale groepen om andere lokale groepen uit te nodigen om deel te nemen aan hun actie, zodat ze grootschaligere acties kunnen uitvoeren, zoals het geval was met Ineos Will Fall.

 • We stimuleer lokale groepen om coalities te vormen met andere lokale actoren.

 • We creëren een persoonlijke band tussen de nationale actiegroep en lokale groepen, zodat de rebellen van de nationale groep hun ervaring in het organiseren van acties kunnen delen met lokale groepen.

 • We vergemakkelijken het contact tussen lokale groepen en het juridische team; trainen van lokale groepen in juridische briefings.

 • We organiseren meer coaching en training in burgerlijke ongehoorzaamheid, wat hetgeen is dat XR bijzonder maakt.

 • We helpen lokale groepen in het ontwerpen van acties (creatie van een verhaal, creatie van een strategie, facilitatie, logistiek, essentiële rollen, overwegen van verschillende scenario's, scouting, ...).

 • We train lokale groepen en collectieven zodat ze zelfstandig fondsen kunnen werven.

 • We ontwikkelen de vaardigheden van lokale groepen en collectieven in het onderhouden van relaties met de pers.

STRATEGISCHE AS 3: EEN POLITIEKE STRATEGIE VOOR ACTIES IN 2021

Om onze krachten gerichter te kunnen bundelen en voldoende macht op te kunnen bouwen om onze drie eisen kracht bij te zetten hebben we een politieke en actiestrategie nodig voor de langere termijn. Deze strategie gaan we in 2 etappes ontwikkelen:

1. HET ONTWERPEN VAN EEN STRATEGIEPROCES

De politieke cirkel van XR België krijgt het mandaat om een proces te ontwerpen voor de uitwerking van een politieke en actiestrategie op lange termijn. Na goedkeuring door de beweging zal deze nieuwe strategie in het voorjaar van 2021 in werking treden.

‌De nieuwe strategie zal worden gebruikt om de acties van XR in België te sturen, in lijn met de Belgische realiteit, de ecologische noodtoestand en XR als wereldwijde beweging. Bij de ontwikkeling van deze strategie zal bijzondere aandacht worden besteed aan de integratie van alle onderdelen van de beweging, zodat deze als een echte bindende en convergerende kracht functioneert.

2. HET ONTWIKKELEN VAN EEN LANGETERMIJNSTRATEGIE EN NARRATIEF

De discussie over en herziening van ons ecologische narratief dat ten grondslag ligt aan onze acties en eisen zal integraal deel uitmaken van dit proces. Dit nieuwe verhaal vraagt uiteraard om een inhoudelijke discussie met de hele beweging (in België, maar ook daarbuiten). Deze discussie zal parallel aan de uitwerking van de politieke en actiestrategie worden georganiseerd.