Herfst 2020-Winter 2021 Strategie

Dit is de definitieve versie van de strategie voor XR Belgium na integratie van de feedback van de lokale groepen en collectieven.

INTRODUCTIE

Deze strategie is in verschillende etappes ontwikkeld. Een groep rebellen heeft begin September het initiatief genomen een eerste versie op papier te zetten, op basis van een discussie tijdens de XR retraite en ervaringen uit de nationale cirkels. Deze tekst is breed verspreid in de beweging, waarbij iedere lokale groep of collectief de gelegenheid heeft gehad om feedback te geven. Deze feedback is vervolgens geanalyseerd en verwerkt in de nieuwe tekst die je hier voor je hebt.

Dit document is een kortetermijnstrategie voor XR België voor de periode oktober 2020 tot voorjaar 2021. Het voorstel voor een nieuw ecologisch narratief("DeCO2lonize XR") dat parallel aan de eerste versie van de strategie werd verspreid, maakt geen deel uit van dit document.

Met deze strategie zetten we in op het versterken van de fundamenten van de beweging en het bouwen aan onze actiecapaciteit zodat we in het voorjaar van 2021 klaar zijn om de rebellie op een hoger plan te tillen.

De strategie wordt opgebouwd langs 3 strategische assen:

Strategische as 1 : DE BEWEGING VERSTERKEN

We versterken de beweging door constant nieuwe leden te blijven werven en bestaande leden beter te integreren in de beweging. Hiervoor stellen we onszelf 4 doelen:

1. WE INTEGREREN REBELLEN BETER IN DE BEWEGING

We creëren de noodzakelijke context en zorgen voor de juiste middelen om de betrokkenheid en het engagement van al aan de beweging verbonden rebellen te vergroten. Door explicieter te maken hoe we georganiseerd zijn, zorgen we ervoor dat nieuwe rebellen beter hun plaats vinden zich verder kunnen ontwikkelen. We willen dat iedereen zich volledig onderdeel voelt van de beweging.

2. WE ONTWIKKELEN EEN REGENERATIEVE CULTUUR

Het is noodzakelijk om binnen de beweging een regeneratieve cultuur te ontwikkelen, dat wil zeggen een cultuur van "zorgen voor" onszelf, andere rebellen, de gemeenschap, onze planeet. We leggen de nadruk op het creeren van goede onderlinge relaties en een positieve sfeer.

Een sterke regeneratieve cultuur maakt dat we beter voorbereid zijn op de verschillende moeilijkheden die we gaan tegenkomen; spanningen tussen de leden, psychologische stress, politiegeweld, twijfels. We gaan deze problemen niet uit de weg, maar zorgen ervoor dat ze ons sterker maken.

3. WE WERKEN AAN INCLUSIVITEIT EN DEKOLONIALISATIE

We moeten actief nadenken over machtsverhoudingen en dominantie binnen de beweging en werk maken van het crëeren van een beweging waar iedereen, onafhankelijk van hun specifieke kenmerken, zich welkom voelt.

4. WE ZORGEN VOOR EEN VLOTTERE EN STERKERE INTERNE COORDINATIE & COMMUNICATIE

In een decentrale organisatie gebaseerd op zelf-organisatie nemen groepen en cirkels autonome beslissingen. Om een goed samenhangend en effectief netwerk te zijn, moeten we beter samenwerken en de communicatie en coördinatie tussen nationale groepen, lokale groepen en collectieven vereenvoudigen en versterken.

Strategische as 2 : DE ACTIECAPACITEIT VAN DE BEWEGING VERGROTEN

Wanneer alle lokale groepen de krachten bundelen, zijn we in staat om een groot aantal rebellen samen te brengen. Maar de capaciteit om dit soort grote nationale acties of bijeenkomsten te organiseren en coördineren groeit niet mee. Dit remt de ontwikkeling van XR en heeft als effect dat de beschikbare middelen en energie in de nationale cirkels uitgeput raken. De nationale cirkels kunnen hierdoor hun andere functies niet meer goed vervullen, zoals ondersteuning van lokale groepen, trainingen, verbinding met de internationale beweging, verbinding tussen lokale groepen, etc.

Om op grotere schaal nationale acties te kunnen organiseren (bijv. rebellion waves met duizenden deelnemers gedurende een week of meer), hebben we een veel groter aantal rebellen nodig met de juiste capaciteit, zelfvertrouwen, ervaring en beschikbare tijd. Hiervoor moeten we allereerst capaciteit van de lokale groepen en collectieven ersterken.

Daarom kiezen we er nu voor om de energie en middelen van de nationale cirkels in te zetten voor het ondersteunen en versterken van lokale groepen en collectieven, zodat deze in staat zijn ambitieuze lokale acties te organiseren.

We doen dit op drie manieren:

1. ONDERSTEUNING BIJ HET ONTWIKKELEN EN PROMOTEN VAN LOKALE ACTIES

2. HET AANGAAN VAN COALITIES OP BASIS VAN THEMA's (INTERLOKAAL & MET ANDERE BEWEGINGEN)

3. DE CAPACITEIT VAN LOKALE GROEPEN EN COLLECTIEVEN VERGROTEN OM AUTONOOM GROOTSCHALIGE ACTIES TE ONTWERPEN

Strategische as 3 : EEN POLITIEKE STRATEGIE VOOR ACTIES IN 2021

Om onze krachten gerichter te kunnen bundelen en voldoende macht op te kunnen bouwen om onze drie eisen kracht bij te zetten hebben we een politieke en actiestrategie nodig voor de langere termijn. Deze strategie gaan we in 2 etappes ontwikkelen:

1. HET ONTWERPEN VAN EEN STRATEGIEPROCES

De politieke cirkel van XR België krijgt het mandaat om een proces te ontwerpen voor de uitwerking van een politieke en actiestrategie voor de lange termijn. Na goedkeuring door de beweging zal deze nieuwe strategie in het voorjaar van 2021 in werking treden.

De nieuwe strategie zal worden gebruikt om de acties van XR in België te sturen, in lijn met de Belgische realiteit, de ecologische noodtoestand en XR als wereldwijde beweging. Bij de ontwikkeling van deze strategie zal bijzondere aandacht worden besteed aan de integratie van alle onderdelen van de beweging, zodat deze als een echte bindende en convergerende kracht functioneert.

2. HET ONTWIKKELEN VAN EEN LANGETERMIJN-STRATEGIE EN NARRATIEF

De discussie over en herziening van ons ecologische narratief dat ten grondslag ligt aan onze acties en eisen zal integraal deel uitmaken van dit proces. Dit nieuwe verhaal vraagt uiteraard om een inhoudelijke discussie met de hele beweging (in België, maar ook daarbuiten). Deze discussie zal parallel aan de uitwerking van de politieke en actiestrategie worden georganiseerd.